Cultuurwereld Noord-Brabant in rep en roer: halvering subsidieregeling provincie

Afgelopen voorjaar liep de Brabantse cultuursector te hoop tegen de nieuwe coalitie die de provincie ging besturen. Het mes zou gaan in subsidies voor de kunst- en cultuursector. Na massaal protest leek het erop dat allemaal zou meevallen. Maar nu kondigt gedeputeerde Van Pinxteren toch een flinke bezuiniging aan voor 2021.

door Emmanuel Naaijkens

De provincie Noord-Brabant gaat in 2021 het mes zetten in een belangrijk subsidieregeling, de zogeheten Impulsgelden. Het beschikbare bedrag gaat volgens belangenorganisatie Vereniging De Kunst van Brabant (dKvB) van 2,4 miljoen euro naar 1,1 miljoen. De vereniging is verbijsterd over deze ingreep, temeer daar uit een evaluatie van adviesbureau Berenschot is gebleken dat de Impulsgelden een succes zijn gebleken.

In juni protesteerde de kunst- en cultuurwereld voor het Provinciehuis in Den Bosch tegen de bezuinigingen op cultuur. Tevergeefs, zo lijkt nu.

Bij het aantreden van een nieuw college van Gedeputeerde Staten, afgelopen voorjaar, waren er al signalen dat de coalitie zou gaan bezuinigen op de sector cultuur. Die coalitie bestaat uit Forum voor Democratie, CDA, VVD en Lokaal Brabant. Bij de behandeling van het nieuwe bestuursakkoord, waarin de ingreep in het cultuurbudget stond vermeld, werd de indruk gewekt dat de soep niet zo heet gegeten zou worden. Dit als antwoord op fel protest vanuit de Brabantse kunst- en cultuurwereld.

Column

De Kunst van Brabant verwijt gedeputeerde Wil van Pinxteren (cultuur en vrije tijd, bestuur, sport, veiligheid / Lokaal Brabant) nu dat hij geen volledig beeld geeft over de Impulsgelden. In een column schreef de gedeputeerde recent dat hij met de Impulsgelden de veerkracht van de Brabantse cultuur wil versterken. “Zijn mooie woorden staan in schril contrast met zijn beleid en besluiten”, aldus De Kunst van Brabant. Wat er nu gebeurt vindt de organisatie ongepast in crisistijd. Bovendien voorziet zij dat er door deze bezuiniging ook minder geld uit landelijke fondsen naar Noord-Brabant zal gaan.

Bij de impulsgelden gaat het om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Zowel amateurkunst, cultuureducatie als de professionele kunsten kunnen er gebruik van maken. “We kiezen ervoor om in 2021 € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de cultuursector. Ook omdat deze sector al hard getroffen wordt door de coronacrisis”, aldus gedeputeerde Van Pinxteren in een persbericht van de provincie.

Uitgesloten

De bezuiniging in de Impulsregeling zit hem in het feit dat een aantal instellingen op voorhand worden uitgesloten omdat zij al op een andere manier subsidie ontvangen van de provincie. Daardoor hoeft de provincie op de begroting minder geld vrij te maken voor Impulsgelden. In voorgaande jaren konden diezelfde instellingen wel een beroep doen op deze subsidieregeling. Verder gaat de provincie het bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd maximeren op 50.000 euro.

Wil van Pinxteren, gedeputeerde voor Vrije Tijd, Cultuur, Sport, Bestuur en veiligheid, Coördinerend portefeuillehouder regionale samenwerking. Foto > Wim Roefs

Met dit besluit wijkt het College van Gedeputeerde Staten (GS) af van het advies van de onderzoekers van Bureau Berenschot, dat had voorgesteld om de omvang van het budget te handhaven. In een mededeling aan Provinciale Staten blijkt dat GS het verminderen van het budget verantwoord vindt. Ze wijzen er op dat tot 2016 het beschikbare budget ook al 1,1 miljoen euro was. De coalitie die toen aantrad (en nu deels in de oppositie zit) heeft het bedrag voor Impulsgelden toen met 1,3 miljoen euro verhoogd.

In de column zegt gedeputeerde Van Pinxteren overigens wel dat de provincie “ook de komende jaren fors [gaat investeren] in cultuur, als onderdeel van het nieuw te vormen integraal beleidskader Cultuur, Vrije Tijd en Sport.” En: “We investeren in topcultuur, met de net toegekende subsidies in de provinciale culturele basisinfrastructuur (BIS), maar evenzeer in amateurkunsten. Het uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen en mee moet kunnen beleven. (…) Als we ooit hebben gezien hoeveel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis.”

KunstLoc

Vorige week nog werd bekend dat oud-gedeputeerde voor cultuur Henri Swinkels de nieuwe directeur-bestuurder wordt van KunstLoc Brabant. Deze organisatie behandelt de aanvragen voor Impulssubsidies. Of het verlagen van het budget ook gevolgen heeft voor KunstLoc zelf wordt niet duidelijk uit de mededing aan Provinciale Staten.

Lees ook op Brabant Cultureel:
Protest tegen bezuinigingen op cultuur in Brabant blijkt voorbarig
Protest tegen provinciale bezuiniging op cultuur zwelt aan
Digitaal muzikaal protest tegen bezuinigingen op cultuur
Henri Swinkels volgt Chris van Koppen op als directeur van Kunstloc Brabant

© Brabant Cultureel 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *