Bezuiniging komt bij Kunstloc hard aan

Het nieuws dat de provincie Noord-Brabant gaat snijden in de subsidie voor Kunstloc is hard aangekomen in de organisatie, zegt Henri Swinkels, sinds 1 januari 2021 directeur als opvolger van Chris van Koppen. “Het wordt ervaren als een gebrek aan erkenning en waardering van wat in al die jaren is opgebouwd.” In twee fases gaat er 1,2 miljoen af van de subsidie van 5,9 miljoen euro waar Kuntsloc jaarlijks op kon rekenen.

Bestuursakkoord

Voor wie de provinciale politiek volgt, kon de aankondiging geen grote verrassing zijn. In het bestuursakkoord dat de nieuwe coalitie (VVD, CDA, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant) het voorjaar van 2020 presenteerde, was al te lezen dat er minder geld beschikbaar zou zijn voor uitvoeringsorganisaties in de culturele sector. Kunstloc is zo’n organisatie. De medewerkers zijn onder andere actief op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst in de openbare ruimte. Daarnaast behandelen zij aanvragen voor Impulsgelden (bedoeld voor versterking van de culturele sector) waar nu door de provincie ook fors op wordt bezuinigd.

Henri Swinkels directeur-bestuurder van Kunstloc. Foto > Erwin Vrenzen

Directeur Swinkels was gedeputeerde voor cultuur in de periode 2014-2018, en tot 1 januari 2021 Statenlid voor de SP. Hij zag de bui al wel hangen en in het sollicitatiegesprek was hem ook verteld dat er bezuinigd zou moeten worden. “Maar dat de bezuinigingsmaatregel al zo snel ingaat, dat had ik niet verwacht. Dat betekent dat we dit jaar al onder grote druk aanpassingen moeten doorvoeren. Bovendien is deze coronacrisis wel een heel slecht moment om te bezuinigen nu de culturele sector het zo moeilijk heeft”, zegt Swinkels. Ondanks zijn start onder een donker gesternte wil hij er de schouders onder zetten.

Op 1 januari 2022 gaat er zes ton van de subsidie af, en een jaar later nog eens zes ton. Wat de personele consequenties daarvan zijn kan de directeur nog niet helemaal overzien. Hij schat dat tot een kwart van de banen van de ongeveer zestig medewerkers op de tocht staat.

Gevolgen

De motivatie van de provincie om het budget te verlagen is dat vermindering van het budget kan worden gerealiseerd wanneer Kunstloc zich minder inzet op het gebied van onder andere cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst in de openbare ruimte. Swinkels is het daar volstrekt mee oneens. “Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor cultuureducatie op de scholen in Brabant en voor het betrekken van Brabanders in een kwetsbare positie bij culturele activiteiten. Er zijn nog steeds drempels die het moeilijk maken om van kunst en cultuur te genieten.” Een voorbeeld van de inzet op cultuureducatie is de Cultuur Loper, een programma dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs helpt bij het vormgeven van cultuureducatie. Een voorbeeld van cultuurparticipatie is de begeleiding van buurtcultuurprojecten.

Belangrijke onderdeel van het werk van Kunstloc is het adviseren over kunst in de openbare ruimte. Zo loopt er een traject met onder meer Brabants Landschap en Natuurmonumenten over landschappelijke kunst. Ook het ondersteunen van koepelorganisaties in de amateurkunst zoals de Brabantse Bond van Muziekverenigingen komt op de tocht te staan. Swinkels is van mening dat al deze activiteiten niet zomaar bij andere partijen ondergebracht kunnen worden, “er gaat veel verloren, alleen al aan deskundigheid”. Kunstloc gaat officieel bezwaar maken tegen het besluit van de provincie, maar probeert tegelijkertijd in gesprekken het provinciaal bestuur op andere gedachten te brengen. (en)

Lees ook op Brabant Cultureel
Provincie legt Kunstloc Brabant een bezuiniging op van 1,2 miljoen
Directeur KunstLoc: Bezuiniging op cultuur maakt provincie ongeloofwaardig
Dit staat op het spel door bezuinigen op cultuur in Noord-Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *